Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Niedziela Zmartwychwstania 

Śniadanie wielkanocne w rodzinie

 

Tegoroczne śniadanie wielkanocne, spożywane w czasie epidemii, będzie miało wyjątkowy charakter. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienia krótkiej liturgii domowej. Tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę. 

Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi pędami zbóż, bukszpanem czy gałązkami wierzby. Główne miejsce na stole zajmują zapalona świeca przypominająca paschał, oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz koszyk z symbolicznymi pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, sól, chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka. 
 

Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc:
 

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział. Alleluja
 

Następnie prowadzący mówi:
 

P. Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. W Nim mamy życie wieczne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła będzie też radością naszej rodziny.

 

CZYTANIE EWANGELII
 

Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10)
 

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Jezus ukazuje się niewiastom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

 

L. Oto słowo Pańskie.

W. Chwała Tobie, Chryste.

 

 

KATECHEZA DOMOWA

Teraz wszyscy siadają, a ojciec rodziny lub inny z domowników przypomina zgromadzonym sens świętowania, zapraszając dzieci – jeśli są obecne – do krótkiego dialogu, przekazując im w ten sposób wiarę oraz ucząc chrześcijańskich i polskich obyczajów. Pomocą ku temu niech będą poniższe treści. 

Pascha w czasie epidemii

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan. Zaczyna się już w noc z soboty na niedzielę liturgią Wigilii Paschalnej. Wielkanocny poranek w polskiej tradycji wiąże się z kolei z Mszą św. rezurekcyjną, po której w rodzinnym gronie spożywa się wielkanocne śniadanie. To wyraz radości z obecności Pana, który w dzień swego Zmartwychwstania przyszedł do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze. 

W tym roku święta wielkanocne są wyjątkowe. Ze względu na panującą w świecie i w naszej ojczyźnie epidemię, nie mogliśmy spotkać się na paschalnym czuwaniu w Wielką Noc, uczestniczyć w rezurekcji ani nawet w sprawowanej w ciągu dnia Eucharystii w naszym kościele. Ale Chrystus zmartwychwstał naprawdę i pokonał śmierć! On chce przychodzić do nas tak, jak przyszedł do Żydów, którzy sprawowali pierwszą Paschę w swoich domach w noc wyjścia z niewoli egipskiej (zob. Wj 12,3). Chrystus już tam był obecny w znaku spożywanego paschalnego baranka, którego krew ratowała Izraelitów przed przechodzącym w nocy przez Egipt Aniołem Niszczycielem (zob. Wj 12, 23). A potem Chrystus po swym zmartwychwstaniu przyszedł do wystraszonych, zamkniętych w Wieczerniku uczniów (zob. Łk 24,35-48). Dziś możemy jakby łatwiej odnaleźć się w tych obrazach. Dziś Chrystus Zmartwychwstały chce przychodzić do naszych domów. Świętujmy więc naszą Paschę. Niech anioł śmierci zabija w każdym z nas wewnętrznego, grzesznego „starego człowieka”, który chciałby żyć tak, jakby Boga nie było (zob. Kol 3, 5-17). Niech Krew Chrystusa, Baranka Bożego przez wiarę ocala nas od śmierci wiecznej (zob. Ef 1,7; Ef 2,13; 1 P 1,19). Bo Chrystus jest! On zmartwychwstał i żyje! A kto wierzy w niego, choćby i umarł, żyć będzie na wieki (por. Łk 11, 25-26). 

Spożywając wielkanocne śniadanie, pamiętamy o słowach św. Pawła Apostoła, który pisał: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10,31) i miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w niebie na uczcie Chrystusa. 

 

Symbolika polskiej święconki

 

Baranek z chorągiewką – znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne: w Starym Testamencie, podczas ucieczki z Egiptu, Izraelici naznaczyli odrzwia swych domów krwią spożytego baranka. W Nowym Testamencie Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym, a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludzi za cenę własnej krwi. To także symbol łagodności, niewinności i ofiary. 

 

Jajko – starożytny symbol nowego życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Kiedyś jaj nie spożywano przez cały Wielki Post i powracały na stoły dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych. 

 

Chleb – symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął”, i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, o który prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”.

 

Wędlina – symbol baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali rodzinnie w święto Paschy. 

 

Ciasto – jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach Wielkiego Postu i zwiastunem Królestwa Niebieskiego: „skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).

 

Chrzan – ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania.

 

Sól – nadaje potrawom smak i chroni je przed zepsuciem. Dlatego Chrystus mówił, że jako jego uczniowie mamy być „solą ziemi”. 

 

MODLITWY
 

Teraz wszyscy wstają, a prowadzący mówi:
 

P. Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, za cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie

 

Módlmy się za Kościół święty, papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, naszych księży…. i cały lud Boży, abyśmy razem byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy...

Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. 

Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego.

Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.

Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli wieczną w chwale zmartwychwstania.

Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni nas ufnością w swą Opatrzność, pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne. 

 

P. Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

W. Ojcze nasz…

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM
 

Prowadzący mówi:
 

P. Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W. Amen.

 

ŻYCZENIA
 

Teraz prowadzący składa życzenia tymi lub podobnymi słowami.
 

P. Z radością gromadzimy się w naszej wspólnocie rodzinnej, która jest Kościołem domowym, aby uroczyście świętować dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzę nam tu obecnym, aby pokój i radość zawsze były w naszych sercach; abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie, i gdziekolwiek będziemy, oznajmiali że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24, 34).
 

Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń.
 

MODLITWA PO POSIŁKU


Po posiłku prowadzący mówi: 
 

P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja

W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

P. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

W. Amen. Alleluja.
 

Na zakończenie odmawia się modlitwę „Królowo nieba”

P. Królowo nieba, wesel się, Alleluja!

W. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!

W. Módl się za nami do Boga, Alleluja!

 

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

P. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

 

Niedziela Palmowa ( msze jak w niedzielę) – możliwość uczestnictwa tylko 5 osób w kościele, pozostali mogą przyjąć komunię św. Pierwszeństwa dla ofiarodawców intencji.

Uroczystości Triduum Paschalnego ( Wielki Czwartek, Piątek i Sobota) będą odprawiane w kolegiacie bez udziału wiernych. Możliwość oglądania transmisji na stronie internetowej w te dni. Początek liturgii o godz. 18.00   www.kolegiata.com.pl   (nacisnąć na pasku menu głównego słowo : LIVE)

W Wielki Czwartek  i Piątek kolegiata będzie otwarta od.19.30 - 22.00 do adoracji  Najśw. sakramentu i Krzyża ( tylko 5 osób w świątyni )

W Wielki Piątek i Sobotę będzie możliwość nawiedzenia kolegiaty (w liczbie 5 osób we wnętrzu), także między godzinami 15.00-17.00. W tym czasie możliwość skorzystania ze spowiedzi w specjalnych warunkach. Ks.Ryszard i Rafał spowiadać będą w salce i kancelarii na plebani w dużej odległości od penitentów , z zachowaniem wszystkich warunków ostrożności. 1,5 – 2 metry miedzy spowiednikiem a penitentem. Spowiedź ma być ograniczona do krótkiego wyznania win , krótka nauką i stosowna pokuta. Oczekiwanie na dworze, wchodzi tylko jedna osoba, podobnie jak do sklepu czy na pocztę.

W kolegiacie dyżur będą pełnić szafarze Najświętszego Sakramentu i co pełny kwadrans udzielą komunii świętej wielkanocnej dla pragnących tego aktu. ( 5 osób w kosciele)

Podobnie w miejscowościach filialnych spowiedź w takich samych warunkach na zewnątrz kościoła, będzie możliwa w Wielką Sobotę : Sobczyce godz. 10.00 11.00, Grodziec Mały 11.30 – 12.30. Także będzie udzielana komunia wielkanocna przez szafarzy Najświętszego Sakramentu.

Msza rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania ( tylko jedna  tym dniu ) w Kolegiacie o godz. 6.30 ( uczestnictwo tylko 5 osób we wnętrzu kościoła ). Msze rezurekcyjne w Grodźcu Małym i Sobczycach o godz. 7.30 ( uczestniczy 5 osób we wnętrzu kościoła ). 

Poniedziałek Wielkanocny  - Msze wg. porządku świątecznego : 9.00 Grodziec Mały, 10.00 Sobczyce , 11.00 Kolegiata (uczestniczy 5 osób we wnętrzu kościoła) 

Kolegiata w dwa dni świąteczne będzie otwarta do zmierzchu w celu jej nawiedzenia.

Teks rytu modlitwy i błogosławieństwa pokarmu przy śniadaniu wielkanocnym dostępny na naszej stronie internetowej 

Odwiedziny chorych - tylko po konsultacji telefonicznej z ks. proboszczem 722 322 122

 W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

W parafia kolegiackiej wprowadzono zmiany :

1. Msze niedzielne w kolegiacie będą odprawiane o godz. 8.00 i 12.30 z udziałem tylko 5 osób, podobnie w Grodźcu Małym o godz. 9.30 i Sobczycach o 11.00 ( tylko 5 osób)

2. Pierwszeństwo wejścia będą mieli ofiarodawcy intencji.

3. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub sms w celu deklaracji uczestnictwa i  rozeznania co do ilości osób chcących wziąć udział w Eucharystii (Tel 722 322 122)

4. Nie będą odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej, ani Gorzkich żali, Msze będą odprawiane w ciszy ( recytowane)

5. Triduum Paschalne będzie odprawiane w kaplicy Domu Chorych w obecności sióstr Cichych Pracowników Krzyża, be udziału wiernych. ( staramy się o organizację transmisji przez media elektroniczne)

6. Poświecenie pokarmów na stół wielkanocny , zgodnie z instrukcja Episkopatu zostaje zamieniane na modlitwę błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym. 

7. Kancelaria parafialna zostaje zamknięta, wszelki kontakt we wszystkich pilnych sprawach droga telefoniczną 722 322 122 lub 76 834 07 10

W związku z trwającym remontem wnętrza i pokrywaniem posadzki preparatem, który ma długi czas wysychania, w najbliższą  niedzielę  zostaną zamknięte w kolegiacie :  nawa główna wraz południową. Uczestnicy liturgii będą mogli przebywać tylko w jednej nawie - północnej, co w związku z kryzysem wirusa może wywołać dodatkowe komplikacje.

Apeluje się o różne warianty uczestnictwa:

 •     zgodnie z wytycznymi Episkopatu prosi się, aby  osoby zainfekowane, a także w podeszłym wieku,  o pozostanie w domu i uczestnictwo  we mszy przez media.

 •     skorzystanie z Eucharystii w innych większych kościołach w Głogowie.

 •     skorzystania z rożnych godzin odprawiania mszy w kolegiacie 8.00, 12.30 i dodatkowo o godz. 17.00 ( msza cicha, recytowana)

 •     do kolegiaty wejdziemy tylko jednymi drzwiami od strony północnej ( od plebani)

za  utrudnienia przepraszamy

ks Rafal Zendran 


W związku z ogłoszoną pandemią korony-wirusa i odpowiadając na apel Episkopatu Polski ogłaszamy :

 •     Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia,  udzielena zostaje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

    a. osobom w podeszłym wieku,

    b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

    c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

    d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

 •     Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 •     W Kolegiacie głogowskiej Msze  św. odprawiane będą o godz.8.00, 12,30 i 17.00

 •     Zamiast popołudniowego nabożeństwa Gorzkich Żali , będzie odprawiana dodatkowa msza popołudniowa (recytowana , w ciszy ) o godz. 17.00

 •     Gorzkie żale będą odprawiane w Kolegiacie rano o 7.45

 •     Komunię świętą będzie można przyjąć do ust lub też na rękę  wg uznania zgodnie z normami liturgicznymi. (będziemy o nich przypominać w czasie liturgii)

 •     Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

 •     Przy wejściu do kościoła postaramy się umieścić zasobniki z środkami dezynfekującymi ( prosimy o bezwzględną dezynfekcję rąk)

 •     Apelujemy, aby osoby z objawami infekcji, przeziębione, kaszlące w miarę możliwości były oddalone przynajmniej kilka metrów od siedzących w ławkach.

 •    Nie będzie spotkania dzieci I komunijnych w sobotę 14.03

 •   Nie bedzie spotkan w ramach "Katechizm Caffe" do odwołania

 •   Kancelaria parafialna będzie czynna w środę po godz. 19.00-20.30 i w sobotę między 9.00 a 10.00

 

ks. Rafał Zendran proboszcz