Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Odszedł do Pana wybitny architekt i konserwator Profesor Olgierd Czerner , twórca koncepcji odbudowy kolegiaty głogowskiej. Pamiętamy o Nim w modlitwie. 

Olgierd Władysław Czerner, architekt wybitny znawca historii architektury, konserwacji zabytków architektury, urbanistyki i muzeologii. Od 1947 r. przebywał we Wrocławiu, gdzie studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej ( 1947-1952). Doktorat 1960, habilitacja 1969, tytuł profesora 1977. Od 1951 r. pracownik PW, w latach 1955 – 1965 
Konserwator Wrocławia. Założyciel i wieloletni dyrektor Muzeum Architektury (1965-1999). 
Olgierd Czerner był założycielem Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Zespołów (ICOMOS) i jej prezydentem ( 1990-19994), a także prezydentem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOC (1985-1994). Członek wielu towarzystw i komitetów naukowych w tym m.in. ICOM (Międzynarodowej Rady Muzeów), Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk (1978-1990). W uznaniu zasług został członkiem honorowym ICOMOS i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej i Przewodniczący Nadzoru Konserwatorskiego Panoramy Racławickiej.
Aktywny uczestnik życia społecznego. Członek NSZZ „Solidarność” ( od 1980 r.). Uczestnik protestów i demonstracji. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem pomocy dla represjonowanych i kolporterem prasy podziemnej.
Autor licznych publikacji, w tym m.in. książek o rynku wrocławskim, o ikonografii Wrocławia, ikonografii Lwowa i wielu artykułów z zakresu teorii konserwacji zabytków. Promotor kilkunastu prac doktorskich. Dwukrotny laureat nagrody I stopnia Ministra Kultury w dziedzinie ochrony zabytków. 
W 1986 r. ks. Ryszard Dobrołowicz, pełnomocnik gorzowskiej kurii biskupiej ds. odbudowy głogowskiej kolegiaty, nawiązał kontakt z prof. Olgierdem Czernerem. 
Od tego roku Profesor kieruje restauracją Kolegiaty Najświętszej Marii Panny w Głogowie, jako główny projektant i konsultant.
Kierowany przez niego zespół opracował dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, „Koncepcję architektoniczo - konserawatorską restauracji Kolegiaty” ( Wrocław 1988-1989). W koncepcji uznano starsze elementy budowli za najcenniejsze pod względem kulturowym i historycznym. Dokumentacja techniczna odbudowy zabytku, opracowana pod jego kierownictwem, otrzymała pozytywne opinie ministerialne, państwowych służb ochrony zabytków, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W oparciu o tę dokumentację prowadzone są kolejne prace zachowujące wszystkie historyczne watki architektury.

W latach 90-tych prof. O. Czerner kierował badaniami architektoniczno-archeologicznymi. Później nadzorował kolejne etapy – budowy krypty nad najstarszymi reliktami romańskimi i jej zagospodarowania, wykończenia wieży, wymurowania sklepień itd. Jako projektant odbudowy świątyni, w trakcie wizyt przedstawiał wizje wyglądu w przyszłości kolejno odbudowywanych pomieszczeń. Profesor jest zwolennikiem powrotu dawnych zabytków, takich jak wywiezione stąd rzeźby ( z posagiem księżnej Salome) czy obraz Madonny. Przez minione 25 lat współpracy przy odbudowie, jak twierdzi ks. R. Dobrołowicz prof. Czerner zajmował się kolegiatą praktycznie za „Bóg zapłać”. 
Ważnym elementem promocji Głogowa i odbudowy jednej z najstarszych świątyń na Śląsku są opublikowane prace naukowe, refleksje i opnie prof. Olgierda Czernera. Każda z wymienionych poniżej publikacji stanowi świadectwo niespożytej aktywności i zainteresowania głogowskimi działaniami.
Olgierd Czerner – „Badania kolegiaty w Głogowie [w:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. Andrzej Bulo, Zygmunt Świechowski, Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2000. 
Olgierd Czerner – Głogów, przywracanie historii, „Spotkania z Zabytkami”, Warszawa 2000, nr 10, s. 19-20.

Parafia rzymsko-katolicka Wniebowzięcia NMP w Głogowie, Program konserwatorski, kościół p.w. Wniebowzięcia NM Panny i św. Hieronima w Głogowie, zagospodarowanie krypty, 

O. Czerner, A. Zadrożna, Wrocław-Głogów 2006. 
Dwadzieścia lat konserwacji kolegiaty na Ostrowie Tumskim w Głogowie, [w:] Kolegiata Głogowska. Historia i przyszłość. Głogów 2006, s.33-39.

Olgierd Czerner – Spełnione i niespełnione zamierzenia przy Kolegiacie Głogowskiej, [w:] Glogovia Maior, Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, red. B. Czechowicz, M. Konopnicka, Głogów – Zielona Góra 201, s.407-418.

Profesor Olgierd Czerner przez ponad dwadzieścia pięć lat wpływał zasadniczo na podniesienie z ruin wielkiego obiektu Kolegiaty głogowskiej. Tym samym przyczynił się do ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechnienia wiedzy specjalistycznej i powszechnej. Miał więc znaczący wpływ na promocję miasta i jego przeszłości. Jego skromność, takt, wysoka kultura osobista to zestaw przymiotów, które również uzasadniają nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”.

 

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych w parafii Kolegiackiej 

Msze święte  

    8.00 i 12.30 Kolegiata ( jak w niedzielę)

    9.10 - modlitwa na cmentarzu w Rapocinie

    09.30 – Msza Św. na cmentarzu parafialnym w Grodźcu ( w warunkach pandemii, zgodnie z decyzja Ks Biskupa Ordynariusza, który napisał : Uwzględniając specyfikę swoich parafii i kierując się obowiązującymi normami sanitarnymi oraz względami bezpieczeństwa epidemicznego, proboszczowie we własnym zakresie rozważą i podejmą decyzję o sprawowaniu lub odwołaniu Mszy św. na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada.

    10.00 – Msza Święta w Sobczycach. ( porządek świąteczny)

    Nie odbędą się Msze na cmentarzach miejskich Głogowa:

Na cmentarzu w Grodźcu Małym będzie zbierana kwesta na rzecz utrzymania cmentarza w czystości. Woluntariusze będą nosili specjalne identyfikatory i rekrutować się będą kandydatów do bierzmowania, jak i ministrantów z naszego kościoła. Za każde wsparcie akcji składamy serdeczne Bóg zapłać. Akcja rozpocznie się już o godz. 9.00. 
 

2 listopada - Dzień Zaduszny (parafia kolegiacka)

    Kolegiata – Msza o godz.9.00 i 18.00

    Sobczyce – Msza o godz. 10.00 ( bez modlitwy i zgromadzenia na cmentarzu w Moszowicach)

    Grodziec Mały – Msza o godz. 17.00.
 

W Dzień Zaduszny zapraszamy na nabożeństwo Taize do Kolegiaty na godz. 19.30.

Modlitwa Taize to nabożeństwo adoracji krzyża w formule w ciszy i medytacji słowa bożego, przeplatane muzycznymi kanonami (powtarzanymi krótkimi formułami modlitewnymi ). Takie nabożeństwo ciszy, rozpocznie się 14 września w poniedziałek w kaplicy Najśw. Sakramentu w kolegiacie głogowskiej. Modlitwę, którą zapoczątkowała wspólnota ekumeniczna z Taize we Francji

W związku z przypadającą w tym roku 900 rocznicą powstania Kolegiaty Głogowskiej oraz 100-leciem urodzin Świętego Jana Pawła II, Fundacja Ars Activa wspólnie z parafią Kolegiacką w Głogowie organizują w Kolegiacie uroczysty koncert, który uświetni te oba Jubileusze.

Koncert odbędzie się w niedzielę 25 października 2020 o godz 18:00 w Głogowskiej Kolegiacie. Koncert podkreślać będzie piastowskie korzenie Głogowa, 900-letnią historię Kolegiaty oraz wspomnienie Świętego Jana Pawła II (22 październik).

W koncercie wystąpi Orkiestra Kameralna Camerata Cuprum wraz z solistami Iwoną Kowalkowską – sopran, Adamem Michalakiem- tenor i Mariuszem Monczakiem – skrzypce, który poprowadzi orkiestrę od pulpitu. Artyści wspólnie zaprezentują utwory sakralne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki maryjnej (patronka Kolegiaty) i Świętego Jana Pawła II.

W programie koncertu znajdą się m.in.:

Dawne hymny Polski Bogurodzica i Gaude Mater Polonia,

Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego – Koncert „Jezus spes mea”

J.F.Haendla – Ethernal source

Ave Maria – G. Donizettiego i P. Mascagniego

W.A.Mozarta – Motet “Exultate Jubilate”

H.M. Góreckiego – Trzy utwory w dawnym stylu

E.Morricone – „Nella Fantasia”

W programie koncertu znajdzie się też specjalne napisany z okazji Roku Świętego Jana Pawła II przez Norberta Paleja utwór „Weronika”. Utwór ten oparty i zawierający fragmenty wiersza Karola Wojtyłły o tym samym tytule z roku 1978, powstał na zamówienie naszej fundacji, jego premiera miała się odbyć w Archikatedrze w Ottawie w marcu tego roku, jednak z powodu pandemii to wykonanie jak i inne musiały być przełożone. Faktycznie premierę utworu nasza fundacja zrealizowała w Polsce w sierpniu tego roku. Wykonanie w Głogowie będzie drugim wykonaniem na świecie, przed prezentacją Filharmonii Narodowej w listopadzie bieżącego roku. Kolejne jej wykonania są przeniesione na późną jesień i przyszły rok m.in. w Rzymie, Jerozolimie, Nowym Jorku, Ottawie i Sao Paulo.

Muzyce towarzyszyć będzie słowo: Karola Wojtyłły, A.Gryphiusa i teksty o historii Kolegiaty.

Z powodu pandemii, koncert odbędzie zgodnie obecnymi zaleceniami epidemiologicznymi. Liczba miejsc ograniczona wejściówki możliwe do zarezerwowania i odebrania pod numerem parafialnym tel: 768340710. Każdy pobierający wejściówkę musi zapisać swoje imię i nazwisko wraz z numerem telefonu. (koncert będzie zamknięty dla nie posiadających wejściówek) Dla wszystkich chcących uczestniczyć w tym przeżyciu, przygotowana zostanie transmisje live, dostępna na kanale TVT HD TELEWIZJA LOKALNA. Ponadto koncert dostępny online przez stronę fundacji i parafii na facebooku.

Koncert odbywa się dzięki dotacji Fundacji KGHM Polska Miedź.

    W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy w powiecie głogowskim. Msze św. w kolegiacie i miejscowościach filialnych odbywać się będą w tych samych porach. 8.00 i 12.30 ( filie 9.30 i 11.00)

    obowiązuje : bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk

    prosimy o zajęcie wyznaczonego miejsca w ławce lub na krześle (ze znakiem X) Obowiązuje jedno miejsce dla osoba na 7 metrów kwadratowych.

    w przypadku większej liczby wiernych możliwość uczestnictwa na zewnątrz kościoła

    Zgodnie z wytycznymi Kurii Diecezjalnej, jeśli podczas celebracji jest dwóch lub więcej szafarzy, przynajmniej jeden z nich udziela Komunii św. wiernym do ust, i przynajmniej jeden na dłoń

    kurs przedmałżeński rozpocznie się w kolegiacie zgodnie z ustalonym terminem tj 3.11 o godz. 18.00 ( Msza św.)

    oczekujemy na wskazania duszpasterskie Kurii w sprawie organizacji i celebracji uroczystości Wszystkich Świętych 1 listopada, które podamy w osobnym komunikacie

Ks. Janusz Malski SOdC - urodził się 25 czerwca 1957 roku w Szczecinie. W 1978 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Po trzech latach studiów w Polsce wyjechał do Włoch, aby tam wstąpić do wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Konsekrację przyjął jeszcze z rąk bł. Luigiego Novarese. Studia teologiczne kontynuował na Uniwersytecie Camilianum, gdzie uzyskał stopień licencjata. Został wyświęcony na kapłana w roku 1985. Od początku zależało mu, aby dzieło tej wspólnoty rozwijało się w Polsce. W 1997 roku został przełożonym nowo powstałego Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, którego uroczyste otwarcie świętowano w 2003 roku. W 2012 roku został wybrany moderatorem generalnym Cichych Pracowników Krzyża na świecie. Od tej pory jego miejscem zamieszkania stał się Rzym. W 2018 roku walne zgromadzenie wszystkich członków tej międzynarodowej wspólnoty wybrało go ponownie na tę funkcję. Odszedł do Pana 5 października 2020 roku, w szpitalu onkologicznym w Aviano.

 

Msza św. żałobna oraz pogrzeb odbędą się 8 października w Montichiari we Włoszech, o godz. 15.00. Ciało ks. Janusza zostanie złożone w kwaterze Cichych Pracowników Krzyża.

 

W Polsce upamiętnimy jego odejście do domu Ojca 11 października. O godz. 15.00 w kolegiacie głogowskiej zostanie odprawiona Msza św. w intencji śp. ks. Janusza Malskiego. O 14.30 będzie odmawiany różaniec w intencji jego duszy. Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp. Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji.

Jak informują najbliżsi zmarłego kapłana, w ostatnich chwilach swojego życia prosił o pamięć i troskę o dom wspólnoty opiekującej się chorymi i sierotami w Kamerunie w Afryce. Stąd też prośba do uczestników niedzielnej mszy św. o składanie ofiar właśnie na ten cel.