1. Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania 
 

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach: 
 

•         Osoba dorosła po ukończeniu 21. roku życia. 

•        Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 §1 KPK). 

•       Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie). 

•       Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21. roku życia.  

Emigracja młodzieży. 

 

2. Obowiązki duszpasterza wobec kandydata do bierzmowania 
 

•         Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji. 

•         Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej. 

•         Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania. 

•         Należy poinformować kandydata o przygotowaniu następujących dokumentów wymaganych do bierzmowania: metryka chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Ewentualne rozbieżności danych pomiędzy metryką chrztu a dowodem osobistym należy wyjaśnić w oparciu o odpis zupełny aktu urodzenia w parafii chrztu. 

•         Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza duszpasterz parafii przygotowania do bierzmowania lub parafii zamieszkania kandydata (w takim przypadku należy wystawić zaświadczenie o spełnieniu przez kandydata warunków do przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania). 

 

3. Miejsce i czas bierzmowania 
 

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie w marcu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby kandydat poinformował parafię udzielania bierzmowania (telefonicznie lub osobiście) o zamiarze przystąpienia w danym terminie do bierzmowania.
Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na  godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej.
O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu: metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty.
Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu. Parafia bierzmowania dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej. 


​Cała Instrukcja oraz wykaz aktualnych parafii formacji jak również terminu najbliższego bierzmowania dla dorosłych jest dostępna na stronie: www.wnk.diecezjazg.pl