Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Drewniany krzyż przy nie istniejącej już drodze ze Sobczyc do Rapocina został odnowiony przez paru mieszkańców Krzekotówka, którzy przy nim mają zlokalizowane stanowiska myśliwskie.

Ten krzyż odnowiony został już w roku 2018, ale dopiero teraz udało się go poświecić i oddać na chwałę Boga. Inicjatorzy odnowienia krzyża nie wyobrażają sobie tutejszego pejzażu bez niego.

Prosząc o poświecenie, liczą na zadumę i błogosławieństwo dla każdego , kto się przy nim choć na chwilę zatrzyma


Uczniowie klas VII złożyli uroczysta deklaracje rozpoczęcia formacji do sakramentu bierzmowania, która potrwa dwa lata.

W tym czasie, chcemy wspólnie przeżyć min. pielgrzymkę do Grodowca, naukę medytacji i przygotować rozważanie adwentowe i wielkopostne.

Każdy z kandydatów otrzymał indeks uczestnictwa formacji.


Odszedł do Pana wybitny architekt i konserwator Profesor Olgierd Czerner , twórca koncepcji odbudowy kolegiaty głogowskiej. Pamiętamy o Nim w modlitwie. 

Olgierd Władysław Czerner, architekt wybitny znawca historii architektury, konserwacji zabytków architektury, urbanistyki i muzeologii. Od 1947 r. przebywał we Wrocławiu, gdzie studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej ( 1947-1952). Doktorat 1960, habilitacja 1969, tytuł profesora 1977. Od 1951 r. pracownik PW, w latach 1955 – 1965 
Konserwator Wrocławia. Założyciel i wieloletni dyrektor Muzeum Architektury (1965-1999). 
Olgierd Czerner był założycielem Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Zespołów (ICOMOS) i jej prezydentem ( 1990-19994), a także prezydentem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOC (1985-1994). Członek wielu towarzystw i komitetów naukowych w tym m.in. ICOM (Międzynarodowej Rady Muzeów), Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk (1978-1990). W uznaniu zasług został członkiem honorowym ICOMOS i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławickiej i Przewodniczący Nadzoru Konserwatorskiego Panoramy Racławickiej.
Aktywny uczestnik życia społecznego. Członek NSZZ „Solidarność” ( od 1980 r.). Uczestnik protestów i demonstracji. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem pomocy dla represjonowanych i kolporterem prasy podziemnej.
Autor licznych publikacji, w tym m.in. książek o rynku wrocławskim, o ikonografii Wrocławia, ikonografii Lwowa i wielu artykułów z zakresu teorii konserwacji zabytków. Promotor kilkunastu prac doktorskich. Dwukrotny laureat nagrody I stopnia Ministra Kultury w dziedzinie ochrony zabytków. 
W 1986 r. ks. Ryszard Dobrołowicz, pełnomocnik gorzowskiej kurii biskupiej ds. odbudowy głogowskiej kolegiaty, nawiązał kontakt z prof. Olgierdem Czernerem. 
Od tego roku Profesor kieruje restauracją Kolegiaty Najświętszej Marii Panny w Głogowie, jako główny projektant i konsultant.
Kierowany przez niego zespół opracował dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, „Koncepcję architektoniczo - konserawatorską restauracji Kolegiaty” ( Wrocław 1988-1989). W koncepcji uznano starsze elementy budowli za najcenniejsze pod względem kulturowym i historycznym. Dokumentacja techniczna odbudowy zabytku, opracowana pod jego kierownictwem, otrzymała pozytywne opinie ministerialne, państwowych służb ochrony zabytków, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W oparciu o tę dokumentację prowadzone są kolejne prace zachowujące wszystkie historyczne watki architektury.

W latach 90-tych prof. O. Czerner kierował badaniami architektoniczno-archeologicznymi. Później nadzorował kolejne etapy – budowy krypty nad najstarszymi reliktami romańskimi i jej zagospodarowania, wykończenia wieży, wymurowania sklepień itd. Jako projektant odbudowy świątyni, w trakcie wizyt przedstawiał wizje wyglądu w przyszłości kolejno odbudowywanych pomieszczeń. Profesor jest zwolennikiem powrotu dawnych zabytków, takich jak wywiezione stąd rzeźby ( z posagiem księżnej Salome) czy obraz Madonny. Przez minione 25 lat współpracy przy odbudowie, jak twierdzi ks. R. Dobrołowicz prof. Czerner zajmował się kolegiatą praktycznie za „Bóg zapłać”. 
Ważnym elementem promocji Głogowa i odbudowy jednej z najstarszych świątyń na Śląsku są opublikowane prace naukowe, refleksje i opnie prof. Olgierda Czernera. Każda z wymienionych poniżej publikacji stanowi świadectwo niespożytej aktywności i zainteresowania głogowskimi działaniami.
Olgierd Czerner – „Badania kolegiaty w Głogowie [w:] Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. Andrzej Bulo, Zygmunt Świechowski, Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2000. 
Olgierd Czerner – Głogów, przywracanie historii, „Spotkania z Zabytkami”, Warszawa 2000, nr 10, s. 19-20.

Parafia rzymsko-katolicka Wniebowzięcia NMP w Głogowie, Program konserwatorski, kościół p.w. Wniebowzięcia NM Panny i św. Hieronima w Głogowie, zagospodarowanie krypty, 

O. Czerner, A. Zadrożna, Wrocław-Głogów 2006. 
Dwadzieścia lat konserwacji kolegiaty na Ostrowie Tumskim w Głogowie, [w:] Kolegiata Głogowska. Historia i przyszłość. Głogów 2006, s.33-39.

Olgierd Czerner – Spełnione i niespełnione zamierzenia przy Kolegiacie Głogowskiej, [w:] Glogovia Maior, Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, red. B. Czechowicz, M. Konopnicka, Głogów – Zielona Góra 201, s.407-418.

Profesor Olgierd Czerner przez ponad dwadzieścia pięć lat wpływał zasadniczo na podniesienie z ruin wielkiego obiektu Kolegiaty głogowskiej. Tym samym przyczynił się do ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechnienia wiedzy specjalistycznej i powszechnej. Miał więc znaczący wpływ na promocję miasta i jego przeszłości. Jego skromność, takt, wysoka kultura osobista to zestaw przymiotów, które również uzasadniają nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”.

 

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych w parafii Kolegiackiej 

Msze święte  

    8.00 i 12.30 Kolegiata ( jak w niedzielę)

    9.10 - modlitwa na cmentarzu w Rapocinie

    09.30 – Msza Św. na cmentarzu parafialnym w Grodźcu ( w warunkach pandemii, zgodnie z decyzja Ks Biskupa Ordynariusza, który napisał : Uwzględniając specyfikę swoich parafii i kierując się obowiązującymi normami sanitarnymi oraz względami bezpieczeństwa epidemicznego, proboszczowie we własnym zakresie rozważą i podejmą decyzję o sprawowaniu lub odwołaniu Mszy św. na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada.

    10.00 – Msza Święta w Sobczycach. ( porządek świąteczny)

    Nie odbędą się Msze na cmentarzach miejskich Głogowa:

Na cmentarzu w Grodźcu Małym będzie zbierana kwesta na rzecz utrzymania cmentarza w czystości. Woluntariusze będą nosili specjalne identyfikatory i rekrutować się będą kandydatów do bierzmowania, jak i ministrantów z naszego kościoła. Za każde wsparcie akcji składamy serdeczne Bóg zapłać. Akcja rozpocznie się już o godz. 9.00. 
 

2 listopada - Dzień Zaduszny (parafia kolegiacka)

    Kolegiata – Msza o godz.9.00 i 18.00

    Sobczyce – Msza o godz. 10.00 ( bez modlitwy i zgromadzenia na cmentarzu w Moszowicach)

    Grodziec Mały – Msza o godz. 17.00.
 

W Dzień Zaduszny zapraszamy na nabożeństwo Taize do Kolegiaty na godz. 19.30.

Modlitwa Taize to nabożeństwo adoracji krzyża w formule w ciszy i medytacji słowa bożego, przeplatane muzycznymi kanonami (powtarzanymi krótkimi formułami modlitewnymi ). Takie nabożeństwo ciszy, rozpocznie się 14 września w poniedziałek w kaplicy Najśw. Sakramentu w kolegiacie głogowskiej. Modlitwę, którą zapoczątkowała wspólnota ekumeniczna z Taize we Francji