Kolegiata głogowska poddawana jest od kilku lat pracom restauratorskim. W czasie ich trwania uzupełniono i wzmocniono mury budowli, wyremontowano wieżę, w nawie przywrócono filary, zbudowano kryptę pod częścią nawową, powstała także empora muzyczna, całość otrzymała dachy, w oknach założono witraże, zamontowano portale, przeprowadzono prace restauratorskie zachowanych malowideł barokowych, nad prezbiterium założono sklepienie. Wykonany zakres prac pozwala na przystąpienie do budowy sklepień nad nawami, Kaplicą Mariacką i zakrystią, jak również na kontynuację restauracji (prace o charakterze wykończeniowym) i aranżacji wnętrz budowli.

Chronologicznie badania przeprowadzono w następujących okresach

1952

Pomiar inwentaryzacyjny i architektoniczne badania powierzchniowe obiektu; badania prowadził Tadeusz Zagrodzki (PP PKZ Wrocław);

1954

Prace wykopaliskowe prowadzone przez Tadeusza Zagrodzkiego.
Podczas badań przeprowadzonych w latach 1952-1954 ustalono położenie reliktów romańskiej, ceglanej bazyliki i stwierdzono, że niektóre partie jej murów weszły na stałe w skład gotyckiej hali. Odsłonięto fundament XIII-wiecznej, wielobocznej absydy prezbiterium, natomiast w korpusie stwierdzono, że fundament ściany południowej kończy się w połowie długości kolegiaty, a ściany północnej biegnie nieco dalej, lecz nie kończy się przed ścianą zachodnią. Tadeusz Zagrodzki ustalił także, że istniała dawniej przybudówka południowa przy prezbiterium.

1964 -1966, 1968-1969, 1971

Badania powierzchniowe, a także wykopaliskowe kierowane przez Tadeusza Kozaczewskiego.
W trakcie badań odsłonięto w części nawowej kolegiaty kamienne mury fundamentowe dwóch grodowych kościołów, starszych od XIII-wiecznej bazyliki. Prace prowadzone w części wschodniej pozwoliły na odtworzenie całego założenia z XIIIw., jak też odsłoniły nowe założenie, starsze od budowli późnoromańskiej. W trakcie prac w prezbiterium odkryto również fragment drewniano-ziemnego wału grodu przeciętego wkopami grobowymi.

1986-1987

Badania powierzchniowe dokonane przez Olgierda i Rafała Czernerów.
Prace te miały charakter weryfikujący dotychczasowe badania, obejmowały także okresy późniejsze, nieinteresujące poprzednich badaczy. Wykonane zostały dla potrzeb przygotowywanego studium historycznego i dokumentacji konserwatorskiej, jak również jako uzupełnienie sporządzanej wówczas także inwentaryzacji obiektu. Wspomnianą inwentaryzację wykonał, metodą fotogrametrii, w 1987r. zespół pod kierunkiem Zofii Wasilewskiej, a uzupełniali dodatkowo Olgierd i Rafał Czerner, Stanisław Radomski i Józef Stachowiak.

1987

Badania i ocena konstrukcji obiektu wykonana przez Leszka Engla, specjalistę konstruktora.

1995-1996, 1997-1998

Ze względu na wymóg konserwatorski stworzenia krypty dla zachowania i ekspozycji reliktów kościołów grodowych, a także dla zaprojektowania krypty, stało się konieczne ponowne odsłonięcie murów tych kościołów. Badania interdyscyplinarne o charakterze architektoniczno - archeologicznym przeprowadzone zostały przez dwa zespoły pod kierownictwem O. Czernera. Pierwszy zespół, w którego skład wchodzili Cz. Lasota oraz J. Burnita, dokonał pełnej inwentaryzacji oraz rozwarstwienie chronologiczne kamiennych kościołów. Natomiast drugi zespół, złożony z archeologów oraz konserwatora zabytków z Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie, pod kier. Zenona Hendla, odsłonił pozostałości tych obiektów oraz uchwycił relacje stratygraficzne i chronologiczne pomiędzy badanymi murami i warstwami kulturowymi zalegającymi w tej części wyspy tumskiej.

1997

Odsłonięto w pierwszym przęśle prezbiterium fragmenty kamiennej absydy; prace pod kier. Zenona Hendla.

Szczegółowy zakres wykonanych prac:

1964-1965 Prace zabezpieczające:

 • uzupełnienie ubytków murów obwodowych, w tym oktogonu prezbiterium,
 • wzmocnienie konstrukcji łuku tęczowego,
 • połączenie trzech filarów rzędu północnego stalową konstrukcją
  na wysokości nasady łęków,
 • odsłonięcie w części kaplic bocznych gotyckich łuków,
 • przywrócenie zniszczonych sklepień nad bocznymi kaplicami i zadaszenie ich,
 • budowa żelbetowego pomostu na szczycie północnej ściany prezbiterium,
 • montaż krat w oknach i otworach wejściowych.

1992-2008 Prace w części wschodniej obiektu (prezbiterium wraz z dobudówkami), oraz w korpusie nawowym i w kaplicach bocznych:

 • segregacja detali (znajdywanych przy porządkowaniu wnętrza) i umieszczenie ich na zewnątrz, a także w kaplicach,
 • remont i wzmocnienie strukturalne ścian,
 • remont łuków nad przejściami,
 • odtworzenie partii ścian w prezbiterium,
 • usunięcie żelbetowego pomostu widokowego,
 • remont klatki schodowej Kaplicy Mariackiej,
 • remont sklepienia krypty pod Kaplicą Mariacką,
 • wykonanie podłoża pod posadzki w Kaplicy Mariackiej, prezbiterium i zakrystii,
 • remont przypór i zewnętrznych przypór łukowych,
 • uporządkowanie otworów okiennych w kaplicach bocznych,
 • remont sklepień kaplic bocznych,
 • uzupełnienie górnej partii szczytu zachodniego,
 • remont klatki schodowej przy kruchcie wieży,
 • zwieńczenie ścian wieńcem żelbetowym.

1995-2006 Prace w wieży i jej przybudówce:

 • wzmocnienie konstrukcji hełmu wieży,
 • remont i wzmocnienie strukturalne ścian,
 • remont ceglanej i przywrócenie kamiennej balustrady wieży,
 • restauracja krzyża wieńczącego ceglany hełm wieży,
 • założenie instalacji odgromowej,
 • odbudowa klatki schodowej,
 • budowa sklepienia i stropu w przybudówce,
 • montaż wraz z oszkleniem stolarki okiennej,
 • budowa konstrukcji wsporczej w wieży pod dzwony,
 • zawieszenie dzwonów.

1997-1999 Prace w poziomie krypty:

 • budowa konstrukcji żelbetowej podziemia,
 • konserwacja zachowanych reliktów romańskich kościołów,

2006 budowa podestu i ciągów komunikacyjnych.

1997-2000 Demontaż i budowa filarów międzynawowych:

 • rozbiórka częściowo zachowanych filarów oraz ich stóp fundamentowych,
 • zabezpieczenie stalową konstrukcją łęków istniejących dwóch filarów międzynawowych i wyniesienie ich ciężkim dźwigiem poza obwód murów kolegiaty; następnie demontaż stojących już filarów na odcinki o wysokości 5-6 warstw cegieł (opakowane, numerowane odcinki wynoszono na zewnątrz kościoła),
 • przywrócenie zdemontowanych dwóch gotyckich filarów, na nich ustawiono na powrót gotyckie, autentyczne, łęki,
 • wzniesienie pozostałych filarów, z powtórzeniem historycznego kształtu,

1998-2001 Budowa dachów:

 • montaż stalowej więźby nad częścią wschodnią obiektu i nad korpusem,
 • budowa żelbetowego rusztu nośnego nad częścią nawową i montaż więźby,
 • odeskowanie więźby i pokrycie jej zgodnie z historycznymi przekazami blachą miedzianą, wykonanie przy tym lukarn,
 • wymurowanie nad bokiem północno-wschodnim głównej absydy szczycika z otworem dla ewentualnego wciągania materiałów przy remontach,
 • wykonanie dachów pokrytych blachą miedzianą nad kaplicami części nawowej,
 • założenie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej,
 • założenie instalacji odgromowej.

2000-2001 Budowa żelbetowego neobarokowego chóru muzycznego.

 •  budowa schodów z parteru na chór muzyczny,
 •  budowa chóru.

2000-2004 Restauracja i wykonanie maswerków okien w części wschodniej i nawowej obiektu oraz ślusarki okien kaplic bocznych, a także osadzenie witraży.

  • Prace przy portalach:

 • montaż portalu zachodniego, neogotyckiego.
 • przywrócenie portalu z nadświetlem od strony północnej,
 • restauracja portalu południowego,
 • montaż brązowych wrót w portalu zachodnim i mniejszych drzwi w portalach południowym i północnym.
   • Prace w kaplicy św. Mikołaja:

 • prace restauratorskie malowideł ściennych,
 • uzupełnienie tynków, przywrócenie profili arkady wejścia, pilastrów,
 • wykonanie podłoża pod posadzkę.
   • Prace w kaplicy św. Sebastiana:

 • prace restauratorskie malowideł ściennych,
 • uzupełnienie tynków, przywrócenie profili arkady wejścia, pilastrów,
 • wykonanie podłoża pod posadzkę.
 • 2008 - Przywrócenie ceglanych sklepień kolebkowych z lunetami w prezbiterium.